გის ანალიზი

უკან

გის ანალიზი

არსებობს სხვადასხვა ტიპის სივრცითი ანალიზი:  მანძილების (წრფივი ან შეწონილი მანძილი, სეგმენტირება), ტოპოგრაფიული (დახრილობა, ექსპოზიცია, ხილვადობის არეები), ქსელური (უმოკლესი მარშრუტები, მომსახურების ზონები), დროითი (ცვლილებების ასახვა დროში), გეოსტატისტიკური (მონაცემების სივრცითი ინტერპოლაცია) და სხვა.  

გის ანალიზის შედეგების წარდგენა ხდება თემატური რუკების მეშვეობით, რომელიც აჩვენებს მონაცემებს წარწერების, სიმბოლოების, ფერებისა და გრაფიკების დახმარებით.